Algemene leveringsvoorwaarden

 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven
1. Algemeen
1.1 Onder 'Cuba-co' wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan Cuba-co Nederland gevestigd en kantoorhoudende te Rosmalen, Nederland, en statutair gevestigd te Rosmalen, Nederland, of een van haar verkooppunten. Cuba-co Nederland is gevestigd op het adres: Fresia 42, 5382 JS Vinkel, telefoonnummer: 06-47786329, e-mail adres info@Cuba-co.nl. Cuba-co Nederland is ingeschreven in het Handelsregister te Eindhoven, KvK nummer 69601909, BTW nummer NL158303209B01
 
 
2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Cuba-co als leverancier van producten optreedt.
3. Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Cuba-co zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Een Cuba-co verkooppunt en/of Cuba-co Nederland heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.
4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn 'Ex Warehouse', dat wil zeggen, o.b.v. afhaal bij een verkooppunt, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
5. Afzetgebied
5.1 Op dit moment worden alleen goederen geleverd aan klanten binnen Nederland en België. Bestellingen kunnen vanuit andere landen dan Nederland en België worden geplaatst, maar aflevering kan slechts in Nederland en/of België geschieden
5.2 Op termijn zullen andere afzetgebieden worden toegevoegd.
5.3 Het koopcontract kan slechts in het Nederlands worden afgesloten.
6. Bezorgkosten producten
6.1 Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief bezorgkosten.
6.2 De bezorgkosten zijn afhankelijk van het gewicht van het gewicht van de bestelde producten. Dit wordt automatisch berekend tijdens uw bestelling.
7. Levering en levertijd
7.1 Binnen Nederland neemt een Cuba-co verkooppunt en/of Cuba-co Nederland de bestelde producten binnen 2 werkdagen na orderbevestiging in behandeling mits op voorraad. Indien niet aanwezig, kunnen de bestelde producten bij de buren worden afgeleverd. Binnen België neemt een Cuba-co verkooppunt en/of Cuba-co Nederland de bestelde producten binnen 5 werkdagen na orderbevestiging in behandeling en zorgt voor levering op het afleveradres, mits op voorraad.
7.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Een Cuba-co verkooppunt en/of Cuba-co Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
7.3 Aflevering geschiedt 'Ex Warehouse', dat wil zeggen bij een verkooppunt van Cuba-co. Cuba-co Nederland zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Cuba-co Nederland. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.
7.4 Een Cuba-co verkooppunt en/of Cuba-co Nederland is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen.
7.5 Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat u wordt benaderd via telefoon of e-mail om de juistheid van uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een 06-nummer.
8. Veilig betalen
Een Cuba-co verkooppunt en/of Cuba-co Nederland biedt verschillende manieren om te betalen.
9.1 Contant: bij afhalen bij verkooppunt dient betaling contant te geschieden.
9.2 Creditcard: betaling met creditcard is vooralsnog niet mogelijk.
9.3 Telebankieren/Bankgiro Ideal: bij verzending van de producten dient de betaling vooraf per bankgiro te zijn voldaan.
9.4
9. Retour producten 
9.1 Producten, die u bij een Cuba-co verkooppunt of Cuba-co Nederland heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst worden geruild en/of retour genomen, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. 
9.2 Wanneer u een kapot product heeft ontvangen (DOA / Dead On Arrival), wordt deze door uw Cuba-co verkooppunt of Cuba-co Nederland kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits leverbaar, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 3 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met uw Cuba-co verkooppunt, of met Cuba-co Nederland via info@Cuba-co.nl.
9.3 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door een Cuba-co verkooppunt of Cuba-co Nederland kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert.
9.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen op uw bank- of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met uw Cuba-co verkooppunt of Cuba-co Nederland (info@Cuba-co.nl). 
9.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.
9.6 Indien u producten, die via de Cuba-co.nl zijn gekocht heeft geretourneerd, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. Cuba-co kan geen verantwoording op zich nemen indien het pakket zoek is geraakt.
10. Garantie
10.1 Op alle geleverde producten via Cuba-co.nl gelden dezelfde garantietermijnen als voor de producten welke gekocht zijn in een Cuba-co verkooppunt bij u in de buurt.
11. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming
11.1 Reclamering ter zake het niet ontvangen van een (gedeelte van een) bestelling dient binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat.
11.2 Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk na ontvangst op het afleveradres te geschieden ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
11.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u uw Cuba-co verkooppunt of Cuba-co Nederland daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan uw Cuba-co verkooppunt of Cuba-co Nederland te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en in de originele verpakking.
12. Aansprakelijkheid
12.1 Een Cuba-co verkooppunt of Cuba-co Nederland kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
12.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van een Cuba-co verkooppunt of Cuba-co Nederland komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
12.3 Een Cuba-co verkooppunt en/of Cuba-co Nederland is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijk, door welke oorzaak ook ontstaan. 
12.4 De door Verkoper te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Koper te betalen
Prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Koper geleden schade.
12.5 Het in het vorig artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van een Cuba-co verkooppunt of Cuba-co Nederland ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
13.1 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Verkoper is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing.
14. Persoonsgegevens
14.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door alle Cuba-co verkooppunten en Cuba-co Nederland nageleefd. Klanten hebben bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
14.2 Uw Cuba-co verkooppunt en/of Cuba-co Nederland zullen de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen géén gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.
14.3 Indien de klant de invoervelden voor aanmelding op de nieuwsbrief heeft aangevinkt en voorts heeft aangevinkt dat hij toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die Cuba-co Nederland voor hem nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Cuba-co Nederland en zullen die daarvoor worden gebruikt. De klant kan te allen tijde zijn toestemming zijn aanmelding voor de nieuwsbrief ongedaan maken per e-mail naar info@Cuba-co.nl indien hij zulks wenst.
14.4 De klant kan ook zijn toestemming of een of meer van zijn aanmeldingen ongedaan maken door een e-mail te sturen naar info@Cuba-co.nl of te bellen met een Cuba-co verkooppunt en/of Cuba-co Nederland (06-47786329).
 
14.5 De bewuste ongedaan making zal dan binnen een werkdag na ontvangst door Cuba-co van de bewuste e-mail resp. ontvangst van de bewuste melding bij de klantenservice in ons systeem worden uitgevoerd.
15. Prijzen
15.1 Een Cuba-co verkooppunt en/of Cuba-co Nederland kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.
Slotbepaling
Indien één van de voorgaande begingen in rechte als kennelijk onredelijk vernietigd wordt zal de wet hiervoor in de plaats treden en doet dit verder geen afbreuk aan de overige bedingen.